Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW KLINIKI VESUNA

(zwany dalej: „Regulaminem”)

Niniejszy Regulamin obowiązujący w Klinice Medycyny Estetycznej i Laseroterapii VESUNA (dalej także: „VESUNA” lub „Klinika VESUNA”), stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego  określa: ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.vesuna.pl oraz we wszystkich placówkach Kliniki VESUNA.

 

Słowniczek :

 • Cennik usług – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie Kliniki VESUNA, wyrażony w  złotych polskich; kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.vesuna.pl oraz we wszystkich placówkach Kliniki VESUNA.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie w jakim skutecznie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej w zakresie w jakim uprawnione są do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, które zawarły  z  Kliniką VESUNA  umowę o świadczenia usług z zakresu  medycyny estetycznej lub umowę o świadczenie usług kosmetycznych.
 • Klinika VESUNA  – każda placówka Kliniki Medycyny Estetycznej VESUNA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, posiadająca numer NIP 9452251448, zarejestrowana jako płatnik Podatku od Towarów i Usług. Obecnie Klinika VESUNA posiada dwie placówki: jedna mieści się pod adresem ul. Dobrego Pasterza 118C/Lu11, 31-416 Kraków,  druga mieści się pod adresem ul. Zamknięta 10 lok. 4, 30-554 Kraków.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem, a Kliniką VESUNA. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Kliniki VESUNA, dokonanie płatności i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu; podjęcie decyzji o zakupie towaru, dokonanie płatności oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej kupna i jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 • Zabieg/i – w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „Zabieg” oznacza zabieg medycyny i ginekologii estetycznej, zabieg laseroterapii, przy użyciu specjalistycznego sprzętu Hi Tech, a także zabieg kosmetyczny.
 • Towar – w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „Towar” oznacza wszelkie kosmetyki będące w ofercie Kliniki, a także wszelkie kostiumy  potrzebne do niektórych Zabiegów.

 

§1
Zasady ogólne

 1.  Klinika VESUNA działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystanie z zabiegów  w Klinice  VESUNA możliwe jest po: zakwalifikowaniu Klienta do Zabiegu przez fachowy personel Kliniki VESUNA, tj. przez lekarza medycyny  – w przypadku zabiegów medycyny estetycznej i ginekologii estetycznej, kosmetologa – w przypadku pozostałych zabiegów,  wypełnieniu stosownych dokumentów, tj. tzw. karty pacjenta, podpisaniu zgody na zabieg z listą przeciwwskazań,  zgody na fotograficzną dokumentację medyczną w przypadku zabiegów do wykonania, których niezbędna jest taka dokumentacja, oraz  dokonaniu płatności za Zabieg.
 3. Wybrany Zabieg może być zrealizowany w placówce przy ul. Dobrego Pasterza 118C/Lu11, 31-416 Kraków bądź ul. Zamknięta 10 lok. 4, 30-554 Kraków  w zależności od tego czy dany Zabieg znajduje się w ofercie danej placówki Kliniki VESUNA. (zgodnie z ust. 5 poniżej)
 4. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie danej Kliniki.
 5. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów w poszczególnych placówkach dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.vesuna.pl .
 6. Zawierając umowę z Kliniką VESUNA, Klient jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§2
Podstawowe zasady wykonywania zabiegów

 1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który ukończył 16 lat, u którego Zabieg ma być wykonany, jednakże, gdy Klient nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie Zabiegu małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
 3. Zgoda na wykonanie zabiegu u Klienta, który nie ukończył 16 lat, może być wyrażona jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez przedstawiciela ustawowego Klienta.
 4. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 3 powyżej, Klientem Kliniki VESUNA może być osoba małoletnia w wieku powyżej 7 (siedmiu) lat, z zastrzeżeniem, że podczas pobytu w placówce Kliniki VESUNA znajdować się będzie pod wyłączną opieką swojego przedstawiciela ustawowego, który w jej imieniu dokonuje zakupu Zabiegu.
 5. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
 6. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówek Kliniki VESUNA. Godziny pracy poszczególnych placówek dostępne są w widocznych miejscach we wszystkich Klinikach VESUNA oraz na stronie internetowej www.vesuna.pl .
 7. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy placówek. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
 8. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Klinikę VESUNA, obowiązującego w dniu wykonania Zabiegu, o ile postanowienia innych regulaminów nie stanowią inaczej.
 9. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.vesuna.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
 10. Podane ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Klienta do Zabiegu.
 11. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów oraz towary nie podlegają zwrotowi.
 12. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 12 (dwunastu) miesięcy od dnia dokonania zakupu.
 13. Po terminie określonym w pkt. 12 powyżej, zakupione Zabiegi lub pakiety Zabiegów tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.
 14. Termin wskazany w pkt. 12 powyżej jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy zawartej między Klientem, a Kliniką VESUNA.
 15. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki i promocje  nie sumują się.

§3
Zapis i przeprowadzanie zabiegów

 1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście do Kliniki, skontaktować się telefonicznie lub mailowo z placówką, w której ma być wykonany zabieg.
 2. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i ginekologii estetycznej wykonywane są wyłącznie po uprzedniej konsultacji z lekarzem medycyny i dokonaniu rezerwacji konkretnego terminu zabiegu.
 3. W sytuacji gdy Klient umówi się na konsultację u lekarza medycyny, konsultacja się odbędzie, a następnie Klient nie zdecyduje się na Zabieg, jest on zobowiązany do zapłaty za konsultację, przy czym cena jednorazowej konsultacji lekarskiej wynosi od 100,00 (sto) do 200,00 (dwieście) złotych.
 4. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu z zakresu laseroterapii, Hi Tech lub kosmetologii bez wcześniejszej rezerwacji Klienta.
 5. Klinika Vesuna zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdyby wykonanie Zabiegu w umówionym terminie nie było możliwe z uwagi na awarię sprzętu koniecznego do wykonania Zabiegu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Strony ustalą nowy termin Zabiegu, dogodny dla Klienta i zgodny z możliwościami Kliniki Vesuna, tj.  taki termin, w którym będzie możliwe dysponowanie przez Klinikę Vesuna naprawionym sprzętem.
 6. Klient, który dokonał rezerwacji terminu na konsultację lub pierwszy/ pojedynczy zabieg zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 min przed uzgodnioną godziną, w celu dokonania wszelkich formalności, w szczególności w celu wypełnienia dokumentów, o których mowa w § 1 ust 2.
 7. Klient, który dokonał rezerwacji na kolejny zabieg z serii/ pakietu zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonany zabieg, nie później niż 10 (dziesięć) min. przed uzgodnioną godziną, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego zabiegu.
 8. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg.
 9. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i zatrzymania pełnej przedpłaconej kwoty, w przypadku gdy spóźnienie się Klienta przekroczy 15 (piętnaście) minut.
 10. Umówiony zabieg można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem rezerwacji.
 11. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do uznania usługi za zrealizowaną, gdy odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania.
 12. Dzień przed planowanym Zabiegiem w godzinach pomiędzy  Klient otrzyma na telefon komórkowy sms z informacją o dacie i godzinie zabiegu.
 13. Za usługę zrealizowaną, w sytuacji wskazanej w ust. 9 powyżej, rozumie się wykreślenie zabiegu z pakietu, jeśli usługa wykonywana jest w serii oraz przepadek na rzecz Kliniki VESUNA dokonanej przez Klienta przedpłaty.
 14. Klient ma prawo zmienić umówiony termin Zabiegu. W tym celu Klient zobowiązany jest do telefonicznego poinformowania pracownika Kliniki Vesuna o zamiarze zmiany terminu Zabiegu nie później niż 5 dni przed planowanym terminem Zabiegu.
 15. Przystępując do Zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:

a) znana jest mu celowość Zabiegu, możliwe do osiągnięcia efekty;
b) przyjmuje do wiadomości, że medycyna estetyczna i kosmetologia nie są naukami ścisłymi, w związku z czym VESUNA nie gwarantuje jakie będą efekty Zabiegu;
c) wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem do Zabiegu oraz  wykonaniem wybranego Zabiegu zostały mu wyjaśnione w sposób zrozumiały;
d) znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania do Zabiegu, możliwe skutki uboczne po wykonaniu zabiegu;
e) został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów (100 % efektu zabiegowego);
f) nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu (100% efektu zabiegowego);
g) przed przystąpieniem do korzystania z usług Kliniki VESUNA uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny;
h) w przypadku kobiet –  nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia,
i) nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu;
j) dokonał świadomej i dobrowolnej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych;
k) wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od  niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

 

16. Klinika VESUNA zaleca wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem wykonaniem Zabiegu, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia Zabiegu.

17.Po przeprowadzeniu Zabiegu, personel Kliniki VESUNA zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danego zabiegu.

18. Preparaty do pielęgnacji domowej Klient może zakupić bezpośrednio w placówce Klinki po wykonaniu zabiegu lub może złożyć zamówienie na preparat, który nie był dostępny w danej chwili w Klinice VESUNA.

§4
Dokumentacja

 1. Ze względów zdrowotnych oraz bezpieczeństwa Klient umówiony na zabieg podczas pierwszej wizyty proszony jest o wypełnienie dokumentów świadomej zgody na zabieg z listą przeciwwskazań,  oraz zgody na fotograficzną dokumentację medyczną w przypadku zabiegów do, których wykonania niezbędna jest taka dokumentacja .
 2. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i podpisania dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego § 4.
 3. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach Kliniki VESUNA ponosi wyłącznie Klient.
 4. Klinika VESUNA może odmówić wykonania Zabiegu, jeżeli w ocenie Kliniki VESUNA stan zdrowia Klienta sprzeciwia się przeprowadzeniu Zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn.
 5. Roszczenie o wykonanie Zabiegu w przypadku o którym mowa w ust. 4 niniejszego § 4 Klientowi nie przysługuje.
 6. W przypadku gdy Klient zatai przeciwwskazania do wykonania danego Zabiegu, które zostaną ujawnione przez Klinikę VESUNA przed lub w trakcie Zabiegu, Klient pokrywa koszty Zabiegu.
 7. Jeżeli z powodu zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji w dokumencie świadomej zgody na Zabieg, wystąpią jakiekolwiek powikłania pozabiegowe Klinika VESUNA nie ponosi żadnej  odpowiedzialności z tego tytułu.
 8. Klinika VESUNA prowadzi dokumentację medyczną Klientów  w sposób  zapewniający ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§5
Zasady udostępniania dokumentacji Klienta

 1. Dokumentacja medyczna  Klienta jest własnością Kliniki VESUNA.
 2. Klinika VESUNA prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana – po uprzedniej prośbie zgłoszonej wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@vesuna.pl – do wglądu w tej placówce Kliniki VESUNA, w której wykonywany był Zabieg lub poprzez sporządzenie jej kopii i wręczenie Klientowi w odpowiedniej placówce Kliniki Vesuna.
 4. Klinika VESUNA udostępnia dokumentację medyczną :

a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Pacjenta.
b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich przepisów prawa.

5. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to by w sytuacji, gdy będzie żądał wydania mu dokumentacji medycznej Klinika Vesuna miała prawo do  wcześniejszego usunięcia parametrów technicznych dotyczących danego Zabiegu.

 

§6
Promocje i płatności

 1. Płatność za zabiegi  będące w ofercie Kliniki VESUNA możliwa jest za pomocą gotówki, przelewem na rachunek bankowy Kliniki Vesuna, a także Bonem Upominkowym i Bonem Promocyjnym (Świątecznym).
 2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na koncie Kliniki VESUNA
 3. Płatność za Zabiegi znajdujące się w ofercie Kliniki VESUNA następuje przed przystąpieniem do wykonania Zabiegu.
 4. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę.
 5. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do uwzględnienia udzielonych Klientowi rabatów, zniżek, promocji  oraz usług gratisowych wyłącznie w sytuacji, gdzie Klient podczas rezerwacji terminu poinformował o swoim uprawnieniu do ww. ulg oraz podał niezbędne dane do jego weryfikacji, w tym w szczególności numer lub kod bonu.

 

§7
Bony upominkowe (dalej: „Bony“)

 1. Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług Kliniki zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu. Można nimi płacić za wszystkie Zabiegi i Towary dostępne w Klinice Vesuna.
 2. Bony są ważne przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wystawienia – w tym okresie należy wykorzystać wykupione Zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 3. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Zabiegów.
 4. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją  pod numerem telefonu: -Oddział VESUNA, HEXAGON, ul. Zamknięta 10 lok. 4, +48 12 359 35 15, +48 537 878 797, -Oddział VESUNA, ul. Dobrego Pasterza 118c/11, +48 12 418 20 30, +48 510 633 484.
 5. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Bon Upominkowy, albo Bon Świąteczny.
 6. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon Upominkowy  uznany zostaje za zrealizowany.
 7. Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z Zabiegu.
 8. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych Zabiegów.
 9. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość Zabiegów z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
 10. Bony imienne, po uzyskaniu zgody  jednego z menadżerów Vesuny, mogą być przeniesione na inną osobę.
 11. Bony uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych Zabiegów.
 12. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu, Klinika nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 13. Bony promocyjne nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.
 14. Bonów promocyjnych nie można wykorzystywać do zakupu kosmetyków oraz zabiegów wykonywanych przez lekarza.

§8
Bony promocyjne/ świąteczne
(Bony PR)

 1. Bony PR są to bony, które uwzględniają upust jaki przewidziała Klinika za dany Zabieg.
 2. Bony PR mogą być wykorzystywane tylko do zapłaty za wybrane Zabiegi wykonywane przez kosmetologa (innymi słowy Bonów PR nie można wykorzystywać do zakupu kosmetyków oraz zabiegów wykonywanych przez lekarza.).
 3. Bony PR są ważne przez okres jednego roku od daty ich wystawienia – w tym okresie należy wykorzystać wykupione Zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 4. Bon  PR można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych Zabiegów.
 5. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty niezbędny jest kontakt  z recepcją  pod numerem telefonu: -Oddział VESUNA, HEXAGON, ul. Zamknięta 10 lok. 4, +48 12 359 35 15, +48 537 878 797, -Oddział VESUNA, ul. Dobrego Pasterza 118c/11, +48 12 418 20 30, +48 510 633 484.
 6. Przy dokonywaniu rezerwacji konieczne jest poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany Zabieg będzie Bon PR.
 7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24 godziny przed umówioną wizytą, Bon  PR uznany zostaje za zrealizowany.
 8. Bon PR należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z Zabiegu.
 9. Bony PR nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów PR, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych zabiegów. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu PR jeżeli wartość Zabiegów z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu PR.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu PR, Klinika nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 11. Bony PR nie łączą się z innymi promocjami i rabatami.
 12. Bonów PR nie obejmują: zabiegów lekarskich, kosmetyków, pakietów depilacji laserowej, zabiegów endermologii, zabiegów DERMAQUEST, Infuzji Tlenowej Intraceuticals i ZELTIQ.

§9
Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania z zabiegów będących w ofercie Kliniki VESUNA Pacjent ma prawo do:

a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Kliniki VESUNA,
b) zachowania w tajemnicy przez personel Kliniki VESUNA danych Klienta dotyczących w szczególności stanu zdrowia, przeprowadzanych zabiegów i ich przebiegu,
c) świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej.

2. Do obowiązków Klienta należy :

a) przestrzeganie Regulaminu obowiązującego w Klinice VESUNA,
b) poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu Kliniki VESUNA i innych Klientów placówek,
c) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość Klienta,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
f) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie placówek Kliniki VESUNA oraz zażywania innych substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia Klienta w związku z zabiegami, ryzyka jakichkolwiek powikłań podczas i po zabiegu,
g) przestrzeganie zaleceń personelu Kliniki VESUNA

§10
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Zabiegów należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: recepcja@vesuna.pl najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty wykonania Zabiegu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 4. Klient zgłaszający reklamację będzie informowany o decyzji Kliniki w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres email.

§11
Dane osobowe

 1. VESUNA Sp. z o.o. zastrzega, że Klienci są zobowiązani  do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez VESUNA Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest VESUNA Sp. z o.o.
 3. VESUNA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania zabiegów. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
 4. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Pacjent ma m.in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych.
 6. Wszelkie treści zawarte w karcie pacjenta są objęte ochroną danych osobowych i mają charakter poufny oraz wykorzystywane są wyłącznie do celów Kliniki VESUNA.
 7. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami obowiązującymi w aktualnych przepisach prawa.
 8. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat wykonywanych  zabiegów , zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.).
 9. Klinika VESUNA oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§12
Dane osobowe

 1. Niewykorzystanie zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, zgodnie z terminem określonym w §3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Kliniki VESUNA z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 2. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich placówkach Kliniki VESUNA oraz na stronie internetowej www.vesuna.pl .
 4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Kliniki VESUNA z jego winy.
 5. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Kliniki VESUNA jest zabronione.
 6. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Kliniki VESUNA, lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji Klinika VESUNA ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 7. Klinika VESUNA zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej www.vesuna.pl .
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.
 9. W przypadku sporu między Kliniką Vesuna, a Klientem Strony będą dążyć do ugodowego załatwienia sprawy. W sytuacji sporu sądowego właściwym będzie właściwy rzeczowo sąd w Krakowie.

Oporna tkanka tłuszczowa

Doskonale rozumiemy, że oporna tkanka tłuszczowa może stanowić wyzwanie nawet dla tych, którzy prowadzą zdrowy tryb życia. Dlatego oferujemy skuteczne rozwiązania, aby pomóc Ci w osiągnięciu wymarzonej sylwetki.

Zabiegi usuwania opornej tkanki tłuszczowej przy użyciu kriolipolizy to innowacyjna metoda, która umożliwia precyzyjne kształtowanie sylwetki. W przypadku tego pacjenta zastosowane zostało 1 przyłożenie Cool Advantage Plus na środek brzucha i 2 przyłożenia Cool Advantage na boczki.

Dodatkowo wykonano serię 4 zabiegów rzeźbienia mięśni poprzez elektrostymulację mięśni. Dzięki temu podkreślone zostały mięśnie brzucha, a tkanka tłuszczowa skutecznie zredukowana. Dzięki temu pacjent osiągnął nie tylko wymierne efekty w odchudzaniu, ale także bardziej zdefiniowaną i umięśnioną sylwetkę.

Efekty naszych procedur obejmują wyraźne podkreślenie mięśni brzucha oraz znaczną redukcję opornej tkanki tłuszczowej. Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest gotów dostosować plan leczenia do Twoich indywidualnych potrzeb, zapewniając kompleksową opiekę i trwałe rezultaty.

Niechciany makijaż permanentny

Przed

W przypadku trudności z niechcianym makijażem permanentnym brwi, nasza klinika oferuje nowoczesne i skuteczne rozwiązanie oparte na laserze pikosekundowym.

Laser pikosekundowy jest zaawansowaną technologią, która umożliwia precyzyjne usuwanie pigmentów makijażu permanentnego bez konieczności stosowania tradycyjnych i czasochłonnych metod. Ponadto jego zastosowanie minimalizuje ryzyko podrażnień i zapewnia szybki powrót do normalnej aktywności. Efekty są widoczne już po jednym zabiegu, co oznacza natychmiastową poprawę estetyki brwi.

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w obszarze usuwania makijażu permanentnego i dostosowują każdy zabieg do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki naszym zaawansowanym technologiom, możemy zapewnić skuteczne i bezpieczne rozwiązanie dla osób, które pragną odzyskać naturalny wygląd brwi.

Ciebie pod oczami

Przed

W kwestii uciążliwych cieni pod oczami, nasza klinika proponuje innowacyjne rozwiązanie w postaci zabiegu z użyciem Biostymulatora.

Zabieg ten, oparty na nowoczesnej technologii biostymulacji, działa głęboko w strukturze skóry, wspomagając naturalne procesy regeneracyjne. Biostymulator stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność i elastyczność skóry w delikatnej okolicy oczu.

Efekty zabiegu są zauważalne już po pierwszej sesji, obejmując znaczną redukcję cieni pod oczami. Pacjenci doświadczają odświeżenia i rozjaśnienia skóry wokół oczu, co przyczynia się do bardziej promiennego i młodzieńczego wyglądu.

Nasza wykwalifikowana ekipa specjalistów zadba o komfort i bezpieczeństwo podczas zabiegu usuwania cieni pod oczami, dostosowując go do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zapewniamy skuteczne rozwiązanie dla osób, które pragną pozbyć się cieni pod oczami i odzyskać świeży, wypoczęty wygląd.

Przebarwienia

Przed

Laser pikosekundowy to innowacyjne rozwiązanie, które działa głęboko w strukturze skóry, skupiając się na redukcji blizn i eliminacji przebarwień. Dzięki precyzyjnym impulsom laserowym, terapia ta stymuluje naturalne procesy regeneracyjne skóry, poprawiając jej strukturę i koloryt.

Efekty terapii są imponujące – po serii 6 zabiegów można zaobserwować całkowitą redukcję blizn oraz znaczną poprawę kolorytu skóry. Pacjenci doświadczają odmłodzenia skóry, uzyskując jedwabistą gładkość i równomierny ton.

Nasi specjaliści, posiadający doświadczenie w leczeniu blizn potrądzikowych i przebarwień, dostosują terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając kompleksową opiekę i trwałe rezultaty. Dzięki laserowi pikosekundowemu, możemy wspólnie pracować nad odzyskaniem pełnej pewności siebie, pozbywając się śladów trądziku na skórze.

Przebarwienia

Przed

Kiedy przebarwienia stają się uciążliwe, nasza klinika oferuje skuteczne rozwiązanie oparte na innowacyjnej technologii – laserze pikosekundowym.

Zabiegi przy użyciu lasera pikosekundowego są precyzyjne i skoncentrowane na eliminacji przebarwień. Dzięki zaawansowanym impulsom laserowym, skóra poddawana jest głębokiej regeneracji, co prowadzi do usunięcia przebarwień i znacznej poprawy ogólnego stanu skóry.

Na zdjęciach prezentujemy efekty uzyskane po trzech zabiegach z wykorzystaniem lasera pikosekundowego. Pacjenci doświadczają odświeżenia, uzyskując równomierny ton skóry i promienną, młodzieńczą cerę.

Nasi specjaliści, zawsze dostosowują procedury do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów. Razem możemy osiągnąć pożądane rezultaty, pozbywając się przebarwień i przywracając skórze naturalny, zdrowy blask.

Przebarwienia pozapalne po trądziku.

Problemem, z którym wielu pacjentów boryka się po zmaganiach z trądzikiem, są pozapalne przebarwienia skóry. Te uporczywe plamy mogą znacznie ogólny wygląd skóry. Nasza klinika oferuje skuteczne rozwiązanie w postaci laserowego leczenia zmian potrądzikowych przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia laserowego.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii laserowej, zabiegi przy użyciu lasera są nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne. Już po dwóch sesjach można zaobserwować imponujące efekty, takie jak poprawa kolorytu skóry oraz znaczna redukcja przebarwień.

Nasi doświadczeni specjaliści dostosują każde leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając kompleksową opiekę i osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Zbędna tkanka tłuszczowa na brzuchu

Nadmierna tkanka tłuszczowa na brzuchu jest problemem wielu pacjentów, często jest trudna do zredukowania nawet przy regularnym wysiłku fizycznym i zdrowej diecie. Nasza klinika oferuje skuteczne rozwiązanie w postaci kriolipolizy.

W przypadku tej pacjentki podczas zabiegu kriolipolizy zastosowano 2 duże przyłożenia (Cool Advantage Plus) na środek brzucha (zarówno w obszarze dolnym, jak i górnym) oraz 2 małe przyłożenia (Cool Advantage) na boczki. Ten system pozwala na precyzyjne dostosowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając kompleksową redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej.

Efekty kriolipolizy są zauważalne już po dwóch sesjach, co obejmuje znaczną redukcję tkanki tłuszczowej na obszarze brzucha. Zabiegi w przypadku tej pacjentki będą kontynuowane, aby uzyskać optymalne rezultaty, zwłaszcza w przypadku pacjentów z większą ilością tkanki tłuszczowej.

Nasi doświadczeni specjaliści dbają o komfort i bezpieczeństwo pacjenta podczas każdej sesji, dostosowując intensywność kriolipolizy do indywidualnych cech skóry. Dzięki naszym zaawansowanym procedurom, pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, a efekty są widoczne i trwałe.

Zabiegi Kosmetologiczne #VesunaBEAUTY

Zabiegi Lekarskie #VesunaMED

ZABIEGI / URZĄDZENIA

Zabiegi dla mężczyzn

VESUNA
Biurowiec HEXAGON

ul. Zamknięta 10/4, Kraków

+48 537 878 797

VESUNA
Dobrego Pasterza

ul. Dobrego Pasterza 118C/LU11, Kraków

+48 510 633 484

+48 537 878 797